Icon Design

Teddy Bear Icon ( 512px ) for Retina Display

 

PORTFOLIO